NH3 Storage Tank - Bồn NH3
NH3 Storage Tank - Bồn NH3

NH3 Storage Tank - Bồn NH3

NH3 Storage Tank (Bồn NH3)
Liquid NH3 tank pressure - Liquid NH3 tank sizes - Liquid NH3 tank - Liquid NH3 cylinder - Liquid NH3 regulator - Liquid NH3 Amoniac storage tank - Used NH3 tank - Vehicle NH3 tank - Liquid NH3 gas tank suppliers - Liquid NH3 tank regulations
Product Details
NH3 Storage Tank - Bồn Chứa NH3 Amoniac

Bồn chứa NH3 Sản xuất Bồn NH3

  Sản xuất Chế tạo Bồn chứa NH3

Thông số thiết kế  Bồn NH3
Tiêu chuẩn thiết kế  ASME 8.1
Sứa chứa  Tấn  1 – 200T
Thể tích bồn  M3  2 – 400 m3
Môi chất    NH3
Áp suất  Thiết kế        - bar  20
 Hoạt động    - bar   -
Nhiệt độ  Thiết kế        - oC  -10 ÷ 50
 Hoạt động    - oC  30
Áp suất kiểm tra  Thủy lực       - bar  30
 Khí nén         - bar   -
Chụp X-quang  Thân              - %  RT 100%
 Chỏm            - %  RT 100%
Hệ số ăn mòn  1
Vật liệu  Thân  SA516-GR70N
 Chỏm  SA516-GR70
Khối lượng  Rỗng             - kg   -
 Hoạt động    - kg   -
Giấy Chứng nhận Chất lượng của Trung tâm Kiểm định 2 - Center of Industrial Safety Registration Zone 2 (CISR)'s Certificate

Key: Liquid NH3 tank pressure - Liquid NH3 tank sizes - Liquid NH3 tank - Liquid NH3 cylinder - Liquid NH3 regulator - Liquid NH3 Amoniac storage tank - Used NH3 tank - Vehicle NH3 tank - Liquid NH3 gas tank suppliers - Liquid NH3 tank regulations 

Related Products
Pressure Tanks - Pressure Vessel
Pressure Tanks - Pressure Vessel
LPG Tanks - Bồn LPG
Established in 1998, Gas Technique & Machinery Co. Ltd. is one of the leading manufacturers and providers in gas industry in Vietnam.  Our main products and services are specialty ...
Liquid Carbon Dioxide (CO2) - Bồn Chứa CO2 Lỏng
Bồn Chứa CO2 Lỏng - Liquid CO2 Tank   Liquid co2 tank pressure - Liquid co2 tank sizes - Liquid co2 tank - Liquid co2 cylinder - Liquid co2 regulator - Liquid carbon dioxide ...
Liquid Oxygen - Argon - Nitrogen Storage Tank (Bồn NITƠ, OXY, ARGON )
 Liquid Oxygen - Argon - Nitrogen Storage Tank Cryogenic storage tank  Water volume:3-100M3  Workig pressure:0.8Mpa/1.6Mpa  Medium: ...