Home News Manufacture Gas tanks system by GASTECH VN
News
Thiết kế, cung cấp vật tư, thi công lắp đặt hệ thống PCCC bằng CO2 cho máy nghiền than tại nhà máy xi măng Holcim Hòn Chông
1 bồn CO2 10 tấn
Các tiêu chuẩn thi công
 
 
TCVN 3148-1988 công việc hàn điện, yêu cầu an toàn chung
 
TCVN-4431-1987: lan can an toàn, điều kiện kỹ thuật
 
TCVN 4086-1985: an toàn điện tron xây dựng
 
TCVN 5863-1995: thiết bị nâng, an toản trong lắp đặt và sử dụng
 
TCVN 8155-1998: bình chịu áp lực- yêu cầu kỹ thuật an toàn, lăp đặt và sữa chữa
Manufacture Gas tanks system by GASTECH VN.
Related NewsRelated News